Help pages are only available in Polish
 
Informacja o ochronie danych osobowych
Poniżej znajduje się klauzula informacyjna oraz wzór oświadczeń, jakie są wymagane w momencie zapisie do biblioteki.
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejska Biblioteka Publiczna w Miasteczku Śląskim z siedzibą w Miasteczku Śląskim przy ulicy Metalowej 10, Dyrektor : p.o. Marcin Parys; inspektorem ochrony danych w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Miasteczku Śląskim jest Pan Piotr Kaczmarek, iod.mbpmiasteczkosl@gmail.com.
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu obsługi użytkowników Biblioteki na podstawie art. 6 ust. 1 b RODO. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy. Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie odmowa utworzenia konta czytelnika w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Miasteczku Śląskim.
Odbiorcą Pani/Pana Danych osobowych będą: Firma pocztowa, producent oprogramowania obsługującego czytelników; Dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
Informacja o okresie przetwarzania danych lub kryteriach wyznaczenia tego okresu: dane będą przetwarzane przez okres 5 lat od momentu zaprzestania korzystania z Biblioteki lub do momentu żądania usunięcia danych przez osobę, której dane dotyczą, a w przypadku wystąpienia kar lub innych należności do czasu ich wyegzekwowania;
Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych; ma Pan/Pani także prawo wniesienia skargi do UODO gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
Informacja o profilowaniu: Pani/Pana dane nie będą profilowane.
Oświadczam, że zasady korzystania z zasobów Biblioteki, zawarte w Regulaminie, są mi znane i zobowiązuję się do ich przestrzegania.
Oświadczam, uprzedzony o odpowiedzialności karnej wynikajacej z Kodeksu Karnego, że powyższe dane sa prawdziwe.
Oświadczam, że zapoznałem się z zasadami gromadzenia i przetwarzania danych osobowych przez Bibliotekę.